Menu
 
 
 
Strona główna | Prelegenci
 
­
­

prof. dr hab. Jacek Cichoń – matematyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, kierownik Katedry Informatyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Doktorat w 1980 r., habilitacja w 1990 r., tytuł profesora w 2003 r. Na Politechnice Wrocławskiej pracuje od roku 2001. Główne dziedziny badań: teoria mnogości, topologia, teoria miary. Autor słynnego diagramu obrazującego podstawowe zależności pomiędzy kombinatorycznymi właściwościami zbiorów miary Lebesque'a zero oraz zbiorów pierwszej kategorii Baire'a. Współautor wdrożeń kilku systemów informatycznych. Od roku 2005 zajmuje się również informatyką teoretyczną – zastosowaniami metod analitycznych do analizy algorytmów oraz algorytmami zrandomizowanymi. Prowadzi wykłady z matematyki i informatyki dla studentów oraz uczniów Zespołu Szkół Akademickich przy PWr.­

­

Wojciech Małecki – fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą, wcześniej pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki D­oświadczalnej. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu w latach 1991 – 1999. Koordynator programu „Nowa Matura” i komponentu „ocenianie” Programu PHARE – SMART. Współtworzył system egzaminów zewnętrznych w Polsce w latach 1994 – 1999. Kierował Projektem IV.3 EFS „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym” w latach 2012 – 2014. Wśród jego działań i zainteresowań badawczych znajdują się: przyroda (science) – w szczególności fizyka w szkole na miarę XXI wieku, tworzenie narzędzi egzaminowania, analizowanie wyników – wprost i kontekstowo, zarządzanie systemem egzaminów zewnętrznych.

prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dyrektor Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie­ Edukacji Narodowej  w latach 2007-2009, w którym odpowiadał za przygotowanie reformy programowej i jakość kształcenia. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012, gdzie zajmował się tworzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Aktualnie jest  Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Matematycznych w koordynowanym przez OECD programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA – Programme for International Student Assessment) oraz pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

dr hab. Marek Klonowski, prof. nadzwyczajny na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr – główna część jego pracy badawczej dotyczy formalnej analizy algorytmów. Uzyskał stopnie doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006) oraz matematyka (Politechnika Wrocławska, 2009) oraz habilitację (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2012). Jest laureatem Nagrody im. Witolda Lipskiego dla Młodych Informatyków (2008). W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z probabilistyki i algorytmiki. Od września 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. badań naukowych i promocji na WPPT PWr.­

­

dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej – doktorat w 1984 r., staż w Instytucie Niskich Temperatur i Ba­dań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w 1985 r., staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Du¬bnej (ZSRR) 1986-1990, habilitacja w 1999 r.  – dr hab. nauk fizycznych w zakresie: fizyka ciała stałego. Zainteresowania naukowe: fizyka obliczeniowa, fotonika struktur nisko-wymiarowych, struktury aperiodyczne, kwazikryształy, metamateriały elektromagnetyczne. Zastępca dyrektora Instytutu Fizyki PWr. ds. dydaktyki i wychowania czterech kadencji 1997-2000, 2000-2003, 2009-2012 i 2012-2016. Prodziekan WPPT dwóch kadencji 2003-2006, 2006-2009. Pełnomocnik Rektora PWr ds. jakości kształcenia kadencji 2012-2016 r. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. kierunków studiów  Fizyka i Fizyka techniczna kadencji 2012-2016.  Od 2004 r. główny organizator Regionalnej Konferencji, która początkowa nosiła nazwę „Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach”.

Jolanta Baldy – absolwentka Politechniki Wrocławskiej, nauczyciel chemii. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję doradcy metodycznego chemii Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Organizator trzech edycji konkursu przedmiotowego dla uczniów gimnazjów. Od 2011 pracownik Okręgowej komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu. Od 2010 uczestniczy w pracach zespołów przygotowujących egzamin gimnazjalny i maturalny z chemii. W latach 2012 – 2014 uczestniczyła w pracach grupy przedmiotowej z chemii w Projekcie IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym.

Mieczysław Fałat – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel matematyki w X LO we Wrocławiu, ekspert  matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W latach 1994 – 1999 członek zespołu matematyków przy Regionalnym Zespole Egzaminacyjnym Regionu Południowo-Zachodniego we Wrocławiu, działającego w ramach ministerialnego programu „Nowa Matura”. Od roku 1998 do zakończenia programu lider tego zespołu. W latach 1995 – 1999 współautor, a w latach 2000 – 2010 autor zestawów zadań na egzamin dojrzałości z matematyki organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W latach 2007 – 2008 członek Zespołu Banku Zadań, a w latach 2008 – 2015 członek Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych.

Dorota Roman-Jurdzińska – informatyk, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2000 roku rozpoczęła współpracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Jest autorką i współautorką wielu arkuszy egzaminacyjnych z informatyki. Od 2005 roku pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, a od października 2006 roku kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego. Autorka licznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do analiz wyników egzaminów. W 2005 roku uczestniczyła w projekcie „Przebudowa Podstawy Programowej” (ISP) jako członek zespołu ds. matematyki i informatyki. Od 2012 do 2014 roku członek Zespołu Wdrożeniowego w projekcie I Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Priorytet III POKL, Działanie 3.2, Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.

Dobromiła Szczepaniak – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5  we Wrocławiu. Pomysłodawczyni i organizatorka konkursu kwalifikującego uczniów do udziału w Międzynarodowej Letniej Szkole dla Młodych Fizyków (ISSYP) w latach 2005 – 2007. Od 2009 roku przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a od 2014 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Nauczania Fizyki PTF. Członkini Krajowego Komitetu Turnieju Młodych Fizyków od 2013 r. Uczestniczy w tworzeniu społeczności nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Europie. Od 2006 roku współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, a od roku 2015 jest koordynatorką egzaminu maturalnego z fizyki.

dr inż. Agnieszka Wojciechowska – doktor nauk chemicznych w zakresie chemii bionieorganicznej, obecnie adiunkt na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Laureat rządowego programu MNiSzW – TOP500 Innovators (2013) oraz beneficjent programu Skills Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2014). Przebywała na stypendium na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley USA (2013) oraz odbywała staże naukowe na Umeå University (Szwecja, 2015) oraz The Grimsby Institute of Further and Higher Education (Wielka Brytania, 2010). Prowadzi współpracę naukową z polskim ośrodkami naukowymi (np. INTiBS PAN we Wrocławiu) oraz zagranicznymi (National High Magnetic Field Laboratory State of Florida (USA) czy Wydział Chemii Uniwersytetu w Panjab (Indie)). Współautor materiałów elektronicznych dla kursu pt. "Chemia ogólna - ćwiczenia" oraz prowadzący zajęcia dla studentów z zakresu chemii. Przygotowanie pedagogiczne oraz certyfikat Trenera II stopnia z "Trening Trenerów - naucz się uczyć innych – poziom zaawansowany'' (ARI, 2009) pomaga jej w prowadzeniu zajęć np. w zrealizowanym na Wydziale Chemicznym PWr wraz z Fundacją Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu projektu edukacyjnego pt. "Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych" (POKL, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty") oraz zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska. Posiada również uprawnienia egzaminatora maturalnego. 

­

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty